Featured Posts

a
View Post
8 ápr

DAARLA&PHILIPS nyereményjáték

Tavaszi meglepetések a DAARLA-ban!

Aki ismeri a DAARLA-t, tudja, hogy nem hagyunk benneteket magatokra sosem – még a lockdown időszakában sem!

Éppen ezért két szuper dolgot is kitaláltunk Nektek, amivel egy kis napfényt csempészhetünk az életetekbe. Az első, hogy a szuper művelúr kabátkánk most, még egy rövid ideig akciósan kapható – aki már a DAARLA csoport tagja, biztos hallott róla, mert őrült vásárlási láz indult, alig bírjuk tartani a lépést a rendelésekkel.

A második hírünk pedig egy újabb csodás együttműködés és kedvezményes shopping lehetőség, amihez a DAARLA nők már hozzászoktak! Ezúttal egy olyan akcióval érkezünk, ami sokaknak megkönnyíti majd az életét: a PHILIPS márkával hoztunk nektek egy izgalmas nyereményjátékot, amelyben egy fekete-arany Philips Steam&Go Plus kézi gőzölőtnyerhettek, illetve bónuszként jön egy 30%-os akció is, amely szinte minden vasalási termékükre érvényes a philips.huoldalon – csak a DAARLA csoportunk tagjainak.

Lépjetek be a csoportba, ha még nem tettétek – óriási hiba! hatalmas! – és élvezzétek az új kollekciót, a játékokat és az akciókat is!

 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

  1. A játék szervezője

A „Nyerj egy Philips Steam&Go Plus kézi gőzölőt” című nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a DAARLA – a stílusos nő ruhatára csoport tulajdonosa, Kovács Erika Marcella egyéni vállalkozó (székhely: 1024 Budapest, Retek utca 33-35. 2. em. 3. ajtó, adószám: 76176726-1-43, cégjegyzékszám: 503388922, bankszámlaszám: 11707000-21137336, a továbbiakban: „Szervező”).

  1. A Játékban részt vevő személyek

A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat szerinti kizárás.

Kizárt a játékból a játék szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező Pótnyertest sorsol az 4.6-os pont szerint.

  1. A Játék definíciója és menete

3.1 A játék lefolyását jelen szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) szabályozza, amely minden résztvevőre nézve kötelező jellegű. A szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát az Akció lefolyása alatt, de csak a közönség részére való bejelentést követően. A Játékban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

3.2 A Játék online kerül megrendezésre, a DAARLA – a stílusos nő ruhatára 2021. április 9-11. közötti időszakban. A Szervező ezen felületen keresztül ad a Játékkal kapcsolatos tájékoztatást és hivatalos közlést.

3.3 A játék időtartama alatt a DAARLA – a stílusos nő ruhatára elnevezésű Facebook csoport PHILIPS Steam&Go Plus kézi gőzölővel kapcsolatos nyereményjáték poszt alatt kell kommentben a Játékosoknak válaszolniuk a feltett kérdésre. Azon Játékosok vehetnek részt a játékban, akik teljesítik a feladatot, azaz választ adnak a kérdésre.

3.4 A Játékosok közül a Szervező a regisztráció sorrendjében a 4. pontban meghatározottak alapján kihirdet egy nyertest.

3.5 A Játékosok a regisztrációval egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a Szervező közzétehesse a DAARLA – a stílusos nő ruhatára Facebook csoportban.

3.6 A Játék 2021. április 8-án kezdődik, a DAARLA – a stílusos nő ruhatára Facebook csoportban megjelenő, Játékra felhívó poszt kihelyezésével egy időben és 2021. április 11-én 23:59 óráig tart.

  1. A nyeremények meghatározása és felosztása

4.1 A Játék során kisorsolásra kerül egy Nyertes a játékosok közül 2021. április 12-én.

4.2 A Szervező a commentpicker.com oldal segítségével sorsolja ki azt az egy nyertest, aki megnyeri a Játékot. A Nyertes nyereménye 1 darab PHILIPS Steam&Go Plus kézi gőzölő, amely nyeremény készpénzre nem váltható.

4.3 A Játékosok tudomásul veszik, hogy a játék regisztrálásának időpontján a Játék Facebook oldali bejegyzése alá érkezett hozzászólásuk időpontja értendő.

4.4 Amennyiben a Szervező visszaélést fedez fel, joga van kizárni a Játékból a visszaélést elkövető résztvevőt. Ha a visszaélés a nyeremény sorsolása után kerül felfedezésre, de annak átadása előtt, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a nyeremény átadását. A Szervező jogosult saját hatáskörében elbírálni a visszaélést, a kizárást a Szervező nem köteles indokolni.

4.5 A Szervező 2021. április 12-én értesíti a Játék lezárását követő sorsolás nyertesét a Nyereményjáték poszthoz írt komment formájában. Ehhez a Nyertes kifejezetten hozzájárul jelen játékban való részvételével. A nyertes 2021. április 12-én 22:00 óráig jelentkezhet a nyereményéért.

4.6 Ha a Szervező a Nyertest ezen időszak alatt nem tudja elérni, úgy a Nyertes a Játékból kizárásra kerül, és a Nyereményt a Pótnyertes kapja. Szervező a Pótnyertest a Nyertes sorsolásával megegyező módon sorsolja ki.

  1. Vegyes rendelkezések

5.1 A Szervező és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

5.2 A Szervező azonos játékban nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

5.3 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át.

5.4 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

  1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

6.1 A regisztráció során rögzítésre kerül a Játékos Facebook profilja.

6.2 A regisztráláskor szerzett adatokat vagy azok egy részét a Szervező a Játékos külön hozzájárulása nélkül is átadhatja a Játékot eseti jelleggel vagy folyamatosan támogató jogi személy vagy egyéb szervezet számára, feltéve, hogy erről az adott játékra történő regisztráció befejezését megelőzően a Játékost az adattovábbítás címzettjének megjelölésével tájékoztatja.

6.3 A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

– az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a válasz beküldésével, illetve nyerés esetén a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;

– a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező a Játékkal kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára felhasználhatja;

– a nyertes Játékosok adatait a Szervező jogosult a nyereményeket biztosító szponzornak kizárólag kapcsolatfelvétel céljára átadni;

– amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója, azaz a Szervező a vállalja;

– Szervező – amennyiben a nyereményeket nyilvános program keretében adja át – a nyeremény átadásáról a Szervező jogosult kép-, hang-, illetve filmfelvételt készíteni a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználni, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

– a helyes válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvétel céljából történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig.

– az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

– a Szervező az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

– a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

– az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban kérheti a következő e-mail címen: marcella.kovacs@runwaypr.hu

– a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Lebonyolító az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

  1. Felelősség

A Szervező nem vállal felelősséget az alábbiakért:

7.1 Ha a Nyertes nem lép érintkezésbe a Szervezővel a Szervezőnek nem felróható okokból.

7.2 A szervező és a jelen Játékban érintett felek nem vállalnak felelősséget az internetszolgáltató hálózatok túlterheltsége, illetve meghibásodása, vagy a résztvevők által használt alkalmazások (szoftver és/vagy hardver) hibás használata révén meg nem érkezett hozzászólásokért, e-mailekért.

7.3 Azon helyzetért, amelyben a Nyertes részére nem kerül jóváírásra a Nyeremény, hiányos, hamis, vagy pontatlanul rögzített azonosító adatok következtében.

7.4 A Játékban résztvevők kötelezettséget vállalnak, hogy tisztességesen kommunikálnak, és nem terjesztenek olyan megjegyzéseket vagy képeket, amelyek: vulgáris nyelvet, rágalmazó vagy obszcén állításokat tartalmaznak, illetve sértik a hatályos jogszabályokat vagy a Szabályzatot.

7.5 A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse. A Szervező nem vállal felelősséget a Facebook által esetlegesen törlésre kerül poszt miatt elveszett hozzászólásokért.

7.6 Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

7.7. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyek megadásra kerülnek a játékban, nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2021.04.08.